(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

乌拉

乌拉是俄语“Ypa”的音译。在俄语中,乌拉并没有具体的含义。在国内,一般翻译为万岁,通常是在极度兴奋欢庆的场合使用。表示欢呼或强烈感情的语气词以及任何无法表达的强烈感情,都可以用乌拉来表达。